Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

Bestuur

Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting. Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de in de stichting participerende kerken en geloofsgemeenschappen. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor de tijd van drie jaren en zijn aaneensluitend eenmaal herbenoembaar.


Naast het bestuur kent de stichting:

1.    de stuurgroep
2.    de vrijwilligers 
3.    de kookploeg


1. Belangrijke taken van de stuurgroep zijn:

a.    de dagelijkse leiding van het aanloophuis
b.    de uitvoering van het beleid van het bestuur ter zake van het aanloophuis
c.    de benoeming, begeleiding, training en het ontslag van vrijwilligers

De leden van de stuurgroep worden benoemd door het bestuur uit de vrijwilligers.

2. Vrijwilligers:

a.    de stichting trekt vrijwilligers aan ter verwezenlijken van het doel
b.    de vrijwilligers voeren de werkzaamheden in het aanloophuis bij toerbeurt uit
c.    alle medewerkers van het aanloophuis dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven


Commissies

Het bestuur is gerechtigd om commissies of werkgroepen in het leven te roepen. Het aanloophuis kent de volgende commissies:


Commissie Pastorale Zorg: 

Verzorgt enkele keren per jaar (in ieder geval met Pasen en met Kerst) een viering voor allen die betrokken zijn bij het aanloophuis Gasten die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek kunnen een beroep doen op een pastor die met regelmaat in het huis aanwezig is en deel uitmaakt van deze commissie. 


Commissie P.R.:

Zorgt voor de nodige publiciteit in de vorm van folders, affiches etc. en verzorgt op verzoek spreekbeurten om de activiteiten van het aanloophuis in de regio bekend te maken. 
Contactpersoon voor de P.R. is Douwe Annema, tel: 0513-632354


Commissie Activiteiten:

Deze commissie maakt en voert het jaaractiviteitenplan uit. Dit kan bestaan uit spelletjes en jeu de boules avonden en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. 
Ook wordt er voor de vrijwilligers een jaarlijkse feestactiviteit georganiseerd.Voorzitter: Dick Kleinhesselink
Ganzeweide 3
8446 KR Heerenveen
0513-629510


Secretaris: Douwe Annema
Vijverlaan 72
8443 GJ Heerenveen
0513-632354


Penningmeester: Johan Krijnsen
K.R. Poststr. 4/301
8441 EP Heerenveen
0513-633703

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30