Aanloophuis Oer de Brêge
Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

JAARVERSLAG 2016

Van de interkerkelijke stichting:

Aanloophuis “Oer de Brêge”

Heerenveen


Inhoudsopgave

Inleiding
Het is al weer zo ver. Tijd voor het jaarverslag 2016. En ja wat zullen we u dit jaar weer eens vertellen over ons Aanloophuis. Van de verschillende commissies en werkgroepen vindt u verderop de verslagen en een overzicht van hun activiteiten. Mooi dat er zoveel mensen zich altijd weer willen inzitten om alles goed te laten verlopen. En dit alles in het belang van onze gasten. Want voor hen doen we het allemaal met hart en ziel. Elke keer maar weer staan onze vrijwilligers klaar om het de gasten naar hun zin te maken. Maar ook hebben wij daarbij onze zorgen. Het vrijwilligersbestand vergrijst en het is moeilijk nieuwe aanwas te krijgen. Maar wat zijn wij dankbaar dat het toch steeds lukt om het rooster van de vrijwilligers weer ingevuld te krijgen. Gelukkig nog steeds zonder roofbouw te hoeven plegen op al die lieve mensen.

Wilt u eens op bezoek komen bij ons, dan kan dit altijd geregeld worden. Even een telefoontje naar onze secretaris en we maken een afspraak. Ook willen wij graag op bezoek gaan met onze informatie en presentatie.
Financieel blijft het ons ook goed gaan. Wij worden steeds weer bedacht met giften en opbrengsten uit extra collectes en al dat soort activiteiten. Waar zouden we zijn zonder deze geweldige steun.

Het Aanloophuis in de praktijk

Een artikel dat altijd weer in dezelfde bewoording in het jaarverslag voorkomt. Maar dit is dan ook van een zo groot belang voor ons.
De doelstelling van het Aanloophuis is en blijft: het tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood. En voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving.
Met als grondslagDe Grondslag van het Aanloophuis is de bijbel als Gods woord. Daar willen we ons door laten leiden, en zich daardoor in haar werk te laten leiden, in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van: naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.
De organisatie van het Aanloophuis is als volgt opgebouwd:
- Een stichtingsbestuur bestaande uit afgevaardigden van alle participerende kerken. Met als haar taak: het beleid en de financiën;.
- Een stuurgroep bestaande uit leden van de vrijwilligers. Met als haar taak: de verantwoordelijkheid voor de lopende gang van zaken;.
- Diverse werkgroepen zoals een Public Relations commissie, een kookploeg, een commissie pastorale zorg, activiteitencommissie en een werkgroep training en begeleiding.

De openingstijden van het Aanloophuis waren in 2016:
Vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond van 15.00 uur tot 19.00 uur
van 19.00 uur tot 22.30 uur
Zondagmiddag
Zondagavond van 15.00 uur tot 18.30 uur
van 18.30 uur tot 22.00 uur

Elke donderavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme maaltijd in het Aanloophuis. De kookploeg verzorgt op deze avond een eenvoudige, maar voedzame maaltijd voor de gasten, die zich van te voren hiervoor hebben aangemeld.
De maaltijd wordt begonnen met een gebed, een lezing of het zingen van een lied. Dit in overleg met de keuze van de gasten. Voor en na de maaltijd kan er met elkaar wat worden gepraat, een kaartje worden gelegd of een spelletje worden gedaan.

Bestuur.
De volgende kerken en kerkelijke gemeenten participeren in de stichting Aanloophuis “Oer de Brêge” in Heerenveen:
De Baptistengemeente Heerenveen
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
De Nederlands Gereformeerde Kerk
De Protestantse Gemeenten Heerenveen e.o.
De Rooms Katholieke, de Petrus en Paulus Parochie
Elk van deze kerken of kerkelijke gemeenten heeft op grond van de statuten het recht maximaal twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar het stichtingsbestuur. Dit bestuur vergadert doorgaans één keer in de twee maanden.
Aan de orde komen dan vaak zaken rondom de gang van zaken met betrekking tot de diverse commissies binnen het Aanloophuis. Door afgevaardigden van die commissies wordt er op de vergadering verslag uitgebracht over zaken die van belang zijn voor het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel. Ze bereiden de bestuursvergaderingen voor en stellen de agenda samen.
Het stichtingsbestuur was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur:
De heer D. Kleinhesselink voorzitter
De heer J. T. Krijnsen penningmeester
De heer D. Annema Secretaris

Bestuursleden: Namens:

De heer M. Bolt Protestantse Gemeente Heerenveen
De heer A. Boersma Baptistengemeente Heerenveen
De heer M. Busstra Nederlands Gereformeerde Kerk
De heer H. Kok Protestantse Gemeente Heerenveen
De heer K. Buist Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
Mevrouw S. Spruyt Rooms Katholieke Petrus en Paulus Parochie
De heer D. Nota Protestantse Gemeente Heerenveen
Mevrouw P. Visser Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

Het Aanloophuis kan niet zonder al die mensen die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. Het bestuur wil hiervoor dan ook zijn hartelijke dank uitspreken. Met z’n allen kunnen we er voor blijven zorgen dat onze gasten een plaats vinden waar ze zich gewaardeerd weten en thuis voelen.
Van de Voorzitter
We zijn trots en blij dat we u weer ons Jaarverslag mogen aanbieden. We zijn dankbaar voor alles wat het jaar 2015 ons heeft gebracht. Dat waren een breed scala van dingen van het gewone leven, die afwisselend, en soms gelijktijdig, ook bij ons in het Aanloophuis binnenkomen. Als voorzitter van het Stichtingsbestuur van het interkerkelijke Aanloophuis ‘Oer de Brêége’ wil ik in de eerste plaats iedereen bedanken die in 2016 weer hebben meegeholpen om ons wekelijkse werk t.b.v. onze gasten mogelijk te maken. Daarbij denken we vooral aan de vele trouwe vrijwilligers, en ook de nieuwe gastvrouwen/heren, die gelukkig bij ons zijn aangeschoven in de wekelijkse (weekend-)diensten en bij het bereiden van de maaltijden op donderdag. En daarnaast is er het ‘beheer’ van een aantal vrouwen en mannen die door hun -soms dagelijkse aandacht en zorg- ons gastvrije huis en tuin piekfijn in orde houden. Ook zijn er in 2016 weer extra vieringen en spelletjesavonden gehouden. Er is veel om op te noemen. Het is mooi dat dit allemaal zo bijna vanzelfsprekend gaat. Ook wordt er werk verzet in Stuurgroep en Stichtingsbestuursvergadering, wat nodig is voor de voortgang en de (soms) vernieuwende plannen. Daarbij horen we ook de PRr-groep te noemen, die trots kunnen zijn op de eindelijk goed werkende nieuwe website. En last but not least noem ik met dankbaarheid de kerken en donoren die het financieel mogelijk maakten om ons werk in 2016 te kunnen uitvoeren. We ervaren die steun als een zegen op ons werk, niet alleen voor onszelf, maar m.n. voor onze gasten, die ons keer op keer laten weten hoe ze ons Aanloophuis waarderen.
In dit jaarverslag 2016 vindt u vele details en verslagen. We hopen dat u bij het lezen ervan begrijpt dat we volledig van vrijwilligers en van ‘goede gaven’ afhankelijk zijn. En bij dezen de oproep: blijf ons steunen, ook in 2017! Bij voorbaat hartelijk dank!

Enkele details vanuit het Stichtingsbestuur voor wat betreft 2016:
- In 2016 waren er geen bestuurswisselingen.
- In het voorjaar overleed oud-voorzitter Abe de Jong, die jarenlang op een bezielende en constructieve wijze heeft meegebouwd aan het verder uitbouwen van het werk van ons Aanloophuis. We herinneren hem in dankbaarheid.
- De nieuwe website is een hele verbetering. Communicatie is belangrijk.
- Er zijn nu minder huurders, zowel van de bovenverdieping als ook van ‘clubs’ die af en toe onze benedenverdieping gebruiken. Daardoor lopen onze eigen inkomsten wat terug.
- De kascontroles van de afgelopen jaren zijn nu afgerond.
- Het aantal bezoekers is ongeveer gelijk gebleven. We zien een boel trouwe gasten.
- En tenslotte moet ons van het hart dat we constateren dat we -logischerwijs- allemaal ouder worden, maar dat dit ook betekent dat we op zoek moeten naar jongere vrijwilligers!

En tenslotte nog iets om over na te denken, twee2 opmerkingen die ik pas geleden hoorde en die nog in mijn hoofd na-echoën: 1) Ga niet zitten wachten op de toekomst want die is al begonnen! En 2): Laten we er weer aan wennen dat een beetje raar héél gewoon is!
Zie ons Aanloophuis als een ‘veilige haven’, waar mensen opnieuw tot hun recht kunnen komen!
We doen het werk in ons Aanloophuis ‘Oer de Brége’ vanuit een christelijk-maatschappelijke visie, met een warme genegenheid voor de gasten die we wekelijks verwelkomen. We hebben ons inmiddels -vanaf ons begin in 1989- een naam en plaats verworven binnen de Heerenveense samenleving, dankzij iedereen die daar zijn of haar steentje aan bijdraagt! Bedankt daarvoor!
Met een hartelijke groet / Dick Kleinhesselink.

Commissie Public Relations (PR).

Lid van de PR commissie in 2016 zijn:
• Stien Spruijt
• Hans Schouten
• Harm de Boer
• Douwe Annema
• Paulien Visser
De PR commissie komt gemiddeld één keer per twee maanden bijeen. In het voorjaar en najaar is het ‘Aanloopnieuws’ uitgebracht.
In 2016 zijn geen presentaties verzorgd bij andere organisaties. Het is de bedoeling dat dit in 2017 wel weer gaat gebeuren.
16 april 2016 was er een Open Huis van het Aanloophuis. Deze werd door ongeveer 20 personen bezocht.
Via ‘Hart voor Heerenveen’, is er tijdens de ‘Meet & Match’ ontmoeting van 11 oktober 2016 contact geweest met Peter Wouda van het Persbureau Noordoost in Heerenveen. Peter Wouda heeft voor het Aanloophuis onze website weer opgefrist en werkbaar gemaakt. Deze is nu ook goed leesbaar vanaf de mobiele telefoon. Met Peter Wouda zijn hiervoor enkele ontmoetingen geweest.
Voor 2017 is via ‘Hart van Heerenveen’ contact gezocht met Lieke Bakker van Studio eLBee. Het is de bedoeling dat zij een flyer voor ons gaat ontwerpen.
Paulien Visser
Commissie Pastorale zorg.

Jaarverslag 2016 pastorale commissie Aanloophuis
De pastorale commissie organiseerde op Valentijnsdag zondag 14 februari een extra koffie morgen. Dit was een zeer gezellige zondagmorgen. Koffie met zelf gemaakte koek en veel gezellige mensen. Janny schreef vanuit haar hart een fraai gedicht.
Paasviering op vrijdag 18 maart 2016.
Het thema voor deze vierging was deze keer “De wereld draait door”.
Met het zingen van het lied “De vrede van God” werd deze heel mooie viering afgesloten.
Het bestuur heeft in haar vergadering besloten dat de wij vaker een extra koffie ochtend op zondag mogen organiseren. In 24 april en 30 oktober was er weer koek, koffie en broodjes met soep. Dit hebben we voor 2017 ook maar weer ingepland. In onze kerst bijeenkomst stond het thema eenzaam maar niet allen centraal. We hebben zin in 2017.
Groeten van de pastorale commissie Jan Foppen Janny Witzenburg Aria Kalteren en Dominicus

 

Kookgroep donderdagavond

Dag allemaal,
Hier even een verslagje van de kookploeg van het Aanloophuis .
We doen dit met veel plezier om er voor te zorgen dat er donderdag een lekkere drie3 gangen diner op het menu staat.
Alle maaltijden worden met veel plezier door ons zelf gekookt. De maaltijden die wij koken zijn erg gevarieerd en gezond. Elke week hebben we weer volle bak aan gasten .
We vinden het jammer dat Lies Busstra afscheid heeft genomen van onze groep , wel zoeken we voor de toekomst nog wel versterking van ons team.
We bedanken Lies voor haar inzet in de afgelopen jaren en haar fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Kookgroep Janny Witzenburg

Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Aanloophuis. De stuurgroepleden worden gekozen uit de vrijwilligers.

Samenstelling van de stuurgroep op 1 januari 2016:

● Gerda Groen, voorzitter, begeleiding vrijwilligers.
● Marten Bolt, vicevoorzitter en bewaking voorraad, contactpersoon beheerders.
● Harm de Boer, coördinator, begeleiding vrijwilligers, werkgroep PR
● Janny Witzenberg, contactpersoon namens de kookploeg, werkgroep pastorale zorg.
● Tineke den Otter, activeitenwerkgroep
● Jan Foppen, werkgroep pastorale zorg.

Afgelopen jaar zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd:
● Rowena Lap, Werkgroep PR, activiteitenwerkgroep.
● Fokje Pen, secretaris

In 2016 werd door de stuurgroep vijf5 keer vergaderd. De volgende punten zijn steeds terugkerende vergaderonderwerpen: Het functioneren van de vrijwilligers en de contacten met de gasten; Activiteiten voor de gasten; Huishoudelijke zaken, zoals het schoonhouden van het pand, voorraadbeheer en inkoop; Inbreng van diverse werkgroepen en commissies. Iedere vergadering wordt in principe bijgewoond door een bestuurslid.
Een eerste jaars HBO student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft een aantal uren per week, tot de zomervakantie stage gelopen in het Aanloophuis. In oktober is een MBO student begonnen met haar stage.

Werkgroep activiteiten

Door deze werkgroep zijn ook nu weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals spelletjes avonden, bingo, sjoelen enz. Voor iedere deelnemer was er weer een prijsje beschikbaar. Ook jaarlijkse barbequebarbecue is altijd weer een hoogtepunt voor gasten, bestuur en vrijwilligers. En als het weer dan ook nog meewerkt, zoals deze keer, dan staat niets een heel gezellige avond in de weg. Verder is er op 16 april “Open Huis” gehouden. Een aantal bezoekers heeft op deze dag kennis kunnen maken met de gang van zaken rond het Aanloophuis .

Jaarverslag 2016 Werkgroep training en begeleiding vrijwilligers,

Leden zijn: Gerda Groen, en Harm de Boer

De commissie houdt zich bezig met:
a Begeleiding van vrijwilligers
b Organiseren van vrijwilligersavonden en trainingen
c Werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligersavonden en trainingen:

Ieder jaar wordten er een vrijwilligersavond georganiseerd.
Op donderdag 18 februari 2016 hielden we onze jaarlijkse algemene vrijwilligersavond. Om 20.00 uur kon Gerda zo’n 31 vrijwilligers en bestuursleden welkom heten.
Na de pauze: Een presentatie over: Wat is geestelijke verzorging door
Willemieke Doornenbal.

Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers:
Iedere nieuwe vrijwilliger komt binnen via een bepaalde procedure.
Eerst wordt hem/haar een beknopt uittreksel van de statuten voorgelegd.
Dit kan beschouwd worden als een soort vertrekpunt. Als hij/zij daarmee kan
instemmen, wordt de procedure in werking gezet. Deze werkt als volgt: Er wordt eerst een informatie gesprek gevoerd en de kandidaat vrijwilliger krijgt een rondleiding door het Aanloophuis. Daarna worden drie proefdiensten afgesproken, samen met twee ervaren vrijwilligers. Opdracht: namen leren kennen van de gasten, met als doel: het winnen van hun vertrouwen. Na deze drie diensten wordt een gesprek gehouden met de kandidaat vrijwilliger door twee leden van de werkgroep begeleiding vrijwilligers. Er wordt de kandidaat vrijwilliger gevraagd naar zijn ervaring van deze drie diensten. Daarna wordt hem of haar gevraagd of hij/zij wil doorgaan als vrijwilliger.
Als de kandidaat vrijwilliger wil doorgaan en deze maakt een capabele indruk
op de leden van de werkgroep, dan vindt de benoeming plaats tot vrijwilliger.
Aan het eind van dit gesprek vult betrokkene een inschrijfformulier in waarop
hij/zij kan aangeven welke dagdelen hij/zij dienst wil draaien.
Daarna wordt de nieuwe vrijwilliger 1x in de 4 weken ingeroosterd.
In 2016 hebben vijf5 vrijwilligers bedankt en konden we vier4 nieuwe verwelkomen

Maatschappelijke stage.

In het Aanloophuis is plaats voor middelbare scholieren om hun
maatschappelijke stage te voldoen
In het schooljaar 2015/2016 was er één middelbare scholier die zijn
maatschappelijke stage bij ons liep.
Studenten die de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener doen zowel
op MBO als HBO kunnen ook terecht voor hun stage in het Aanloophuis.
Afgelopen jaar konden we één studente verwelkomen die haar MBO stage bij
ons volbracht.

Op 31 december 2016 beschikte het Aanloophuis over 53 vrijwilligers.
Huishoudelijke dienst
Het Aanloophuis is ook dit jaar weer keurig schoongehouden. Alles tot ieders volle tevredenheid.
Ook de omgeving rondom ons Aanloophuis, het terras, de jeu de boules baan en de tuin worden altijd piekfijn onderhouden. Hiervoor alle lof voor de betrokken vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Aanvullende info
.

Er zijn dit jaar 665 warme maaltijden verstrekt op de donderavond.

Verder werd 603 maal een broodmaaltijd voor onze gasten verzorgd.
Het aantal bezoekers was dit jaar: 2659.
Algemene gegevens

Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”.
Herenwal 2 8441 AZ Heerenveen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter D. Kleinhesselink telefoon: 0513-629510
Penningmeester J.T. Krijnsen telefoon: 0513-633703
Secretaris D. Annema telefoon: 0513-632354

Website: www. aanloophuisheerenveen.nl
Kamer van Koophandel: 41003409
Bankrekening: NL94RABO0330710745

Jaarrekening 2016

Inkomsten Uitgaven

Giften € 14.991,60 Energie € 5.566,67
Huur € 7.308,48 Telefoon € 433,58
Huishouding € 2.212,30 Water € 333,49
Rente € 367,02 Vuilverwijdering € 546,91
Huishouding € 3.357,18
Bloemen € 21,98
Onderhoud € 495,82
Schoonmaakkst. € 2.040,00
Belastingen € 927,57
Verzekeringen € 1.268,66
Aanloopnieuws € 1.780,95
Activiteiten € 1.433,21
Saldo € 6.673,38

Totaal € 24.879,40 Totaal € 24.879,40

 

Balans 31-12-2016

Debet Credit
Pand Herenwal € 136134.06 Borgsommen € 250.00
Rabobank € 4478.81 Lening € 74873.24
Spaarrekening € 74000.00 Reserveringen € 31163.08
Kapitaal € 108326.55

Totaal € 214612.87 Totaal € 214612.87

Begroting 2017

inkomsten uitgaven

Giften € 10.000,00 Energie € 5.500,00
Huur € 9.600,00 Telefoon € 400,00
Huishouding € 2.500,00 Water € 300,00
Rente € 400,00 Vuilverwijdering € 400,00
Huishouding € 2.500,00
Trainingen e.d. € 500,00
Onderhoud € 3.000,00
Schoonmaakkosten € 2.300,00
Belastingen € 2.000,00
Verzekeringen € 1.000,00
Aanloopnieuws € 1.500,00
Activiteiten € 2.000,00
Bankkosten € 250,00
Contributies € 100,00
Pastorale Zorg € 250,00
Administratie e.d. € 500,00

Totaal € 22.500,00 Totaal € 22.500,00

Openingstijden

vrijdagavond  19:00 tot 22:00
zaterdagmiddag 15:00  tot 17:30
zondagmiddag 15:00  tot 17:30